İnsanlık tarihine; en temelinden, başlangıç noktasından başlayarak bakmak, ele almak gerekmektedir. Allah (C.C.) âlemlerin Rabbi olarak, hayatı iki büyük aşamada yaratmıştır. Önce, evreni yaratmış sonra ise yaşanmasını yani evrendeki hayatı yaratmıştır. Yani insanlık tarihi açısından baktığımızda; önce dünyayı sonra da insanı yaratmıştır. Takvim olarak tarih vererek kâinatın ne zaman yaratıldığını ve kıyametin ne zaman kopacağını kesin olarak hesaplamak mümkün değildir. Bu konuyu ispata çalışma temelinde yapılan çabalar da imkânsıza yakın ve beyhudedir. Çünkü hikmet dolu bir zamanı, tarihi, yalnızca somut deliller temelinde aramak  insanları sonuca ulaştırmayacaktır. Biz en uzak kayıt altına alınmış tarihi, materyaller ışığında öteleme tekniğiyle ve kronojitertibiyle ilk olana doğru bir sıralama ve tahmini tarihlendirmelerle en yakın doğru bilgiye ulaşmaya çalışacağız İnşAllah. Bilinmeyeni, gizli olanı, en doğruyu ve Gaybı yalnız Allah bilir. Bu konudaki bütün bilinenlerin temel kaynağı; Kur’an-ı Kerim’deki ilgili ayetler ve bazı hadislerdir. Bu iki kaynağa hâkim bazı tefsir alimlerinin eserleri, İslam devrinin ünlü İslâm tarihçilerinin çalışmaları (Taberi, Übnül Esir, Mesudi, Yakubi gibi..)  ise birer çıkarımdır. Ayrı ayrı yapılmış bu çıkarımlar üst üste konularak esas kaynaklarıyla karşılaştırılarak, farklı yerlerdeki bilgiler, çelişenler ayıkladıktan sonra bir araya toplanılarak  kronoloji yapılmaya çalışılmıştır. Bu çıkarımların kesin olanını ve en doğrusunu bir tek, her şeyin yaratıcısı RabbulAlemin bilir. Şimdi bu çerçevede bilgileri kullanarak bir kronoloji yapabilir ve bu konuyu anlamaya çalışabiliriz.

Evrenin Yaratılış kronolojisine, bir bakıma Ebu Cehil ve yanındaki kâfirlerin  katkısı da olmuştur,  çünkü Peygamber Efendimizi İnkar edip onu haşa yalancı çıkartmak için kendilerince önemsedikleri Medine uluları dedikleri Yahudi bilginlerine haber gönderip, Tevrat’ı çok iyi bilen o kimselerin kitaptan destek alarak Peygamber Efendimize S.A.V. ‘ e sorular çıkartmalarını istemişler ve bu soruları Ebu cehil ve kafirler Peygamber Efendimiz S.A.V. ‘ e yöneltip güya  O’ nu zor durumda bırakacaklardı. Ayrıca bu bilginlerden beşini de soruları değerlendirmeleri için yanlarında götürmüşlerdir ( Bunlar, Eş’ab oğlu Mâlik, Hâfi oğlu Kâab, Saad oğlu Esves, Eflâp ve oğlu Kuds ). İşte bu Yahudi bilginlerin hazırladığı 28 sorudan 3. sü bizim konumuzdur. Soru: Allahu Teâlâ bu cihanı kaç günde yaratmıştır? Ve ne kadar zaman geçince son bulacaktır.Peygamber Efendimize S.A.V. ‘ in cevabı aşağıdaki  yedi madde şeklinde olmuştur. ( Peygamber Efendimiz S.A.V. ‘İn 28 soruya cevabı 15 gün sonra olmuştu, çünkü 15 gün Cebrail A.S. Kendisine gelmemişti. Cebrail A.S. Kur’ an ayetleriyle tek tek soruları Peygamber’e cevaplamıştır.(Bkz.Tarih-i Taberi, C.1, s.21-86)

* Â.Ö. { 7.000} PAZAR GÜNÜ,

Kâinat yaratılmaya başlandığı ilk gündür.

* Â.Ö. { 6.000} PAZARTESİ GÜNÜ,

  Allah, ( C.C. ) iki günde arzı, önce 7 kat gökyüzünü sonra yeri yarattı.

* Â.Ö. { 5.000} SALI GÜNÜ,

Allah, dağları ve dağlarda olan faydalı, faydasız şeyleri yarattı.

* Â.Ö. { 4.000} ÇARŞAMBA GÜNÜ, 

Allah, ağaçları, suları ve geri kalan bitkileri ( nebatları) yarattı. Bu dört günün ikisinde bütün Yeri ve öteki ikisinde Yerde ne gibi şeyler varsa yarattı. Böylece bunlar tamam oldu. 

* Â.Ö. { 3.000} PERŞEMBE GÜNÜ, 

Allahü Hak Teâlâ, gökleri, arşı, kürsüyü yarattı. Cuma günün öncesinde tâ üçüncü saat tamamlanıncaya kadar, ay ve güneşi ve melekleri yarattı. Dördüncü ve beşinci saatte hiç bir şey yaratmadı; bu iki saatte cihan Meleklerin elindeydi.

* Â.Ö. { 2.000} CUMA GÜNÜ, 

Perşembe’ nin Altıncı saatinden { ki o günün yarısıydı } tâ  Cuma gününün son saatine kadar, Allah, Âdem peygamberi yarattı ve Meleklere: Âdem’e secde edin ! Emrini verdi. Melekler de O’na secde ettiler. Âdem Aleyhiselam Cennet’ e girdi, Cuma günün son saati geçincede Cennetten çıkartıldı.

* Â.Ö. { 1.000} CUMAERTESİ GÜNÜ, 

Bu gün Allahu Teâlâ hiç bir şeyi yaratmadı. Dünyanın halkı o gün tamam olduydu. ( Yahudi bilginler, Tevrat’ta da böyledir.Cumartesi Yaradan dinlendi! Rahat oldu ! Dediler. Peygamber bu sözlere kızdı ve yalan söylediklerini Yaradanın yorulma ve dinlenme hallerinden münezzeh olduğunu, yorulma ve aciz olmaktan beri olduğunu ifade etti.) Bu konuşmanın üzerine Allahu Telâ şu âyeti gönderdi: ” Biz gökleri ve yerleri ve bunlarda olan her şeyi altı günde yarattık! Ve bize ne yorgunluk, ne de uyuşukluk ârız olur.” ( Kaf Suresi, 38 )

Evrenin var oluş hakkında zaman açısından çok farklı fikirler ileri sürülmüştür. İslami bakış açısının temelinde, Kur’an-ı Kerim ( ilgili ayetler: Kaf,38; Fussilet,9-13; İsra,12, gibi…) ve Hadisler yer almaktadır. Ancak bunların haricinde maddeci bakış açısıyla yapılan araştırmalar daha farklı tarihler zikretmektedir. Hatta M.Ö. 469-399 yıllarında yaşamış feylosof Sokrates ve diğer Yunan bilginleri de bu konuda fikir beyan etmiş, dünyanın yaratılışından kendi zamanlarına kadar olan süreyi 500.000 ( Beşyüzbin ) yıl olarak ifade etmişlerdir.

Bugünkü kabule göre, dünya beş milyar yıl önce sıcak ve yoğun bir gaz kümesi idi. Dört milyar yıl önce ise, koyu bir ateş topu halinde bulunuyordu. Hayat ise, tek hücrelilerin ortaya çıktığı bir milyar yıl öncesine dayanıyor.Bu tahmin, çağlar boyunca zamanın hep aynı aktığı ve sabit kaldığı düşünülerek yapılıyor. Hâlbuki zamanın değişken bir boyut olduğu ve onun, atomda, ışınlarda, olayların başında ve sonunda farklı bir seyir takip ettiği anlaşıldı. Bu durum, bir ırmağın yeryüzü şartlarına göre aynı hızlarda seyretmemesine benziyordu.Zaman, mesela, ilk çağlarda genişleme gösterip durgun akabildiği gibi, asrımızdaki şekliyle de daha hızlı bir seyir takip edebiliyor. İlk çağlardaki iri hayvan ve bitkilerin, şimdikilere oranla on kat daha fazla yaşadıklarına bakılacak olursa, o çağlarda zamanın on kat daha yavaş aktığı söylenebilir. Bu durumda yaş hesaplamalarını, şimdiki zaman akışına göre yaklaşık onda bir (1/10) ölçüsünde küçültmek mantıklı olur. Buna göre Güneş Sistemi’nin dört milyar değil dört yüz milyon, hayat başlangıcının bir milyar yıl değil yüz milyon yıl önce ortaya çıktığı ve yüz bin yıl olduğu farz edilen insanlık tarihinin on bin yıl olduğu sonucu ortaya çıkar.(Prof.Dr. Ahmet Tatlı,www.sorularlaislamiyet ) Bu on bin yıl, bizim Hz. Âdem’in doğumundan başlattığımız M.Ö. 4890 tarihiyle  çelişiyormuş gibi gözükse de bu mantıkla çelişmediği ortadır. Örneğin en son Urfa Göbekli Tepe’de yapılan kazı çalışmalarında insanlık tarihi M.Ö. 10.000/M.Ö. 8.000 yılları arasına götürülmüş ve dünya resmi tarih kabulü değişmiştir. Oysa aslında değişen tarih değil hesaplamadır, Hz. Adem’i biz M.Ö. 10.000 alırsak mevcut farkı en fazla Hz. Adem ile M.Ö. 3.000’lere kadar yayabiliriz daha aşağısını pek etkilememektedir. Yani Hz. Adem 1000 yıl değilde 2000 yıl yaşamış olarak kabul edilir ki,  1000,2000,3000 yaşadığı rivayetleri de mevcuttur.

Evrenin yaratılışından sonra insanlığın yaratılışını, Hz. Âdem ile Hz. İsa arasındaki zaman yolculuğu, tarih kronolojisine ilave edilerek, tarih esas temeline oturtulmuş olacak ve eksik bölüm tamamlanmış olacaktır. Çünkü tarih,  halihazırda İ.Ö. ( İsa’dan(Milattan)Önce ) ve İ.S.  ( İsa’dan(Milattan) Sonra ) olarak  yazılıp aktarılmaktadır, Hz. Âdem’e kadar olan kısım ve evrenin yaratılış aşaması tarih kronolojilerinde görülmemektedir. Â.Ö. (Adem’den Önce) ilave edilerek Bütün tarih ikiye değil üçe bölünerek sıralandığında bu eksik tamamlanmış olacaktır. Milattan Önce veya İsa’dan Önceye,ÂDEMDEN ÖNCE { Â.Ö. } miladı da eklendiğinde hem Evrenin kuruluşu hem de Hz. Âdem ile Hz. İsa arasındaki peygamberler silsilesi kesintisiz verilmiş olacaktır. Böylece sanırım kronolojik bütünlük sağlanmış olur. Kâinat ve İnsanlık tarihi aynı kronolojide görülmüş olur.

Hz. Âdem A.S.’ın yeryüzüne indiriliş tarihinin yaklaşık olarak nasıl tespit edildiğini de kısaca açıklamakta yarar olacaktır: Kur’an-ı Kerim’de, Hac Suresi 47 nolu ayette ” Şüphesiz Rabbinin nezdinde 1 gün, sizin saydığınız 1.000 yıl gibidir.” Kaf Suresi 38 nolu ayette ” Ve andolsun ki, gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yarattık. Ve bize hiç bir yorgunluk dokunmadı. ” ( Peygamber Efendimiz S.A.V. Yahudilere Allah azze ve celle hazretlerinin evreni 6 günde yarattı yedinci gün( cumartesi ) bişey yapmadı demesi üzerine, Yahudi bilginler, Tevrat’ta da böyledir.Cumartesi Yaradan dinlendi! Rahat oldu ! Dediler. Bunun üzerine bu ayet indirildi.)Burdaki yedi günü bin ile çarpınca bizim zamanımızla evren 7000 yılda yaratılmış olduğunu anlıyoruz.

Peygamber Efendimiz S.A.V.’in konuyla ilgili 3 bilinen hadisi şöyledir: 1) “Ben insanlığın ikindi vaktinde geldim.” 2) ” Benim ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmeyecek. ” 3) ” Âdem’den kıyamete insanlığın ömrü 7000 yıldır.” Hadislerden  insanlığın ömrünün de 7000 yıl olacağını öğreniyoruz. Yani burdada bir denge söz konusu, evrenin yaratılışı ile insanın yaşayacağı zaman eşit bir miktardadır. Peygamber Efendimizin peygamberlik tarihine(610) 1500 yıl eklersek 7000 insanlık yılının sonunu tahmin edebiliriz. Çıkan tarihi toplam olan 7000 den çıkarttığımızda da tahmini Hz. Âdem’in ilk tarihini söyleyebiliriz. [ 610+1500=2110-7000= 4890.] Yani Hz. Âdem, Peygamber Efendimiz S.A.V.’ den tahminen 5461 yıl önce dünyaya gönderilmiş oluyor. Tabi her şeyin en doğrusunu Allah bilir. Bu bilgiler ışığında yapılan Kronoloji:

EVREN VE İNSAN KRONOLOJİSİ


* Â.Ö. { 7.000} PAZAR GÜNÜ,

Kâinat yaratılmaya başlandığı ilk gündür.

* Â.Ö. { 6.000} PAZARTESİ GÜNÜ,

  Allah, ( C.C. ) iki günde arzı, önce 7 kat gökyüzünü sonra yeri yarattı.

* Â.Ö. { 5.000} SALI GÜNÜ,

Allah, dağları ve dağlarda olan faydalı, faydasız şeyleri yarattı.

* Â.Ö. { 4.000} ÇARŞAMBA GÜNÜ, 

Allah, ağaçları, suları ve geri kalan bitkileri ( nebatları) yarattı. Bu dört günün ikisinde bütün Yeri ve öteki ikisinde Yerde ne gibi şeyler varsa yarattı. Böylece bunlar tamam oldu. 

* Â.Ö. { 3.000} PERŞEMBE GÜNÜ, 

Allahü Hak Teâlâ, gökleri, arşı, kürsüyü yarattı. Cuma günün öncesinde tâ üçüncü saat tamamlanıncaya kadar, ay ve güneşi ve melekleri yarattı. Dördüncü ve beşinci saatte hiç bir şey yaratmadı; bu iki satte cihan Meleklerin elindeydi.

* Â.Ö. { 2.000} CUMA GÜNÜ, 

Perşembe’ nin Altıncı saatinden { ki o günün yarısıydı } tâ  Cuma gününün son saatine kadar, Allah, Âdem peygamberi yarattı ve Meleklere: Âdem’e secde edin ! Emrini verdi. Melekler de O na secde ettiler. Âdem Aleyhiselam Cennet’ e girdi, Cuma günün son saati geçincede Cennetten çıkartıldı.

* Â.Ö. { 1.000} CUMAERTESİ GÜNÜ, 

Bu gün Allahu Teâlâ hiç bir şeyi yaratmadı. Dünyanın halkı o gün tamam olduydu. 

Önemli Uyarı: Yapmış olduğumuz bu çalışmada Hz. İsa’ya kadar yapılan kronoloji de bizim temel aldığımız ve uyguladığımız hesaplama kaynağı Peygamber Efendimizin (SAV), ” insanlığın ömrü Hz. Adem’den kıyamete 7000 yıl olacaktır” hadisidir. Ve bizim bu hadisi sahih kabul etmemizdendir. Ancak yapılan arkeolojik kazı çalışmalarının edindiği sonuçların vermiş olduğu insanlığın tarih sonuçları farklılık addetmektedir. Örneğin en son Urfa’daki Göbekli Tepe yerleşimini M.Ö. 10000’e kadar tarihlendirmiş bulunmaktalar. Bu farklılık, hesaplama şeklinden olabileceği gibi farazi yaklaşımların neticesi de olabilir. Bizim yaptığımız tahmini tarihlendirmelerin çelişmemesi adına, hem sahih olduğunu düşünerek hadisi, hem de kazı sonuçlarını dikkate alarak Hz. Adem’den Hz. İbrahim’e iki farklı tarih ile ilerleme uygun görülmüştür. (Parantez içinde Göbekli Tepe tarihi referans alınmıştır.)
Son olarak yine belirtmekte ve uyarmakta fayda görüyorum ” Bu çalışma tarih ispat amacı gütmemektedir, tarih kronolojisinden ziyade bir insan yaşam kronolojisidir. Yani tarihlerin bilimsel, kanıta dayalı gerçeklikleri yoktur.”

M.Ö. 4890       ( M.Ö. 10.000 )

Hz. Âdem’in yeryüzüne indirildiği tahmini tarih.( İnsanlık tarihi 7.000 yıl süreceği tahmin edilerek hesaplanan tarihtir. ) Hz.Adem’in 930 ile 960 yıl yaşadığı rivayetler arasındaki en güçlü olanıdır.Hz. Havva ile evliliklerinden; ilki, Kaabil/Eklimya, ikincisi, Hâbil/Lebuda olmak üzere 120 çift ( bazı kaynaklarda 20 çift )  çocukları dünyaya geldi. 3.doğum Hz. Âdem’in yerine geçecek olan tek doğan Hz. Şit(Şis)’dir. Hz. Şit Hâbil’in öldürülmesinden 5 yıl sonra, adının anlamına istinaden Allah’ın hediyesi olarak Hâbile karşılık verilmişti. Lakabı Safıyyullahtır.

M.Ö. 4690          ( M.Ö. 9.800 )

Hz. Adem (Adam) ile Hz. Havva’ nın dünyada buluşması. Arafat ovasında buluştular.

M.Ö. 4583           ( M.Ö. 9.600 )

Hz. Şit (Seth / Şis ) tahmini doğum yılları. Tahmini 912 yıl yaşadı.

M.Ö.  3960           ( M.Ö.9.000 )

Hz. Şit.  Bu tarih aynı zamanda Hz. Adem’in vefat tarihi olarak tahmin edilmektedir. Çünkü AdemAleyhiselamın yerine kendisi geçmiştir. Hz. Şit’in 912 yıl yaşadığı tahmin ediliyor. Ondan sonra oğlu Enuş (Anuş)(950 yıl), yerine oğlu Kaynan ( 800 yıl ), yerine Mehlail ( 895 yıl ), yerine Yerd ( 926 yıl ), ölünce yerine Uhnuh yani Hz. İdris geçti. ŞitAleyhiselam ile İdris Aleyhiselam arasında Peygamber gelmedi.

M.Ö. 3600            ( M.Ö.8.000 )

Hz. İdris( Enpch), Hz. Adem’den sonra ilk kalem tutandır, dünyada ilk elbiseyi dikendir.  60 yaşında iken ölüp tekrar diriltildi. Kendisine önce cehennem sonra cennet gösterildi. Cennete girip Allah’ın dileğini kabulüyle bir daha çıkmadı. Hz. İdris göğe çekilince ( 165 yaşındaydı ) yerine oğlu Müveşlik (MettuŞelah) ( 917 yıl ), yerine Lemek ( 700 ), yerine Nuh Aleyhiselam geçti

M.Ö.  3480            ( M.Ö. 6.950 )

Hz. Nuh’un ( Noah ) doğumu. Hz. Âdem ile Hz.Nuh arası yaklaşık 1500 yıl olduğu sanılmaktadır. İnsanlığın ikinci babası ve gemicilik zanaatının piridir. Nuh Aleyhi Selam 950 tebliğ görevinde bulundu.

M.Ö.  2530              ( M.Ö. 6.000 )

Nuh Tufanı, tufandan sonra Hz. Nuh 50 yıl yaşadı.(100,160 yıl diye geçen kaynaklarda mevcuttur.) Nuhun üç oğlu:

SÂM nesli; yeryüzünün orta üst kısmı, Beytülmakdis(Mescidi Aksa), Nil, Feysun, Fırat, Dicle, Seyhan, Ceyhan beş ırmağın suladığı yerler.Araplar, Aramiler, İbraniler,Süryaniler, Keldaniler ve Fenikeliler gibi milletler. Hz. Nuh’tan sonra Hz. Muhammed S.A.V.’e kadarki bün Peygamberler Sâm soyundan gelmişlerdir.

HÂM nesli; Nilin batısına ve arkasına düşen yerler. Arîler ya da Hintliler, Berberiler, Kıptiler, Farslılar, Kürtler ve Avrupalı milletler.

YÂFES nesli; Mağrıb ile Meşrik arasında konaklamıştır. Erzurum’a kadar Türklerin dahil olduğu ve Arab olmayan bütün yurtların dahil olduğu soylar. Moğollar ya da Turanlılar, Türkler (Orta Asyalılar dahil), Çinliler, Japonlar ve Moğollar gibi milletler.

M.Ö.  2480                ( M.Ö. 5.900 )

Hz. Nuh’un vefatı. Yerine oğlu Sâm geçti ve 600 yıl yaşadı. Yerine oğlu Efrafşed ( Erfahşud ) geçti ( 465 yıl ), yerine Şalıh geçti ( 430 yıl ), yerine Abir ( 340 yıl ), yerine Fâlığ ( 239 yıl ), yerine Ergu geçti. ( 200 yıl) Ergu’ nun zamanı Babil’de oturan zorba Nemrud’un dönemine denk gelmektedir. Yerine Sarug ( 230 yıl ), bu dönemde halkın bir kısmı putlara,taşlara,ağaçlara bir kısmı suya, rüzgara tapmaya başlamıştı. Sarug ölünce yerine oğlu  Nahor geçti. Bu dönemde çok şiddetli bir sarsıntı meydana geldi ve bütün putlar yıkıldı, ancak tekrar putları diktiler.

M.Ö. 2440 ?                ( M.Ö. 3.500 )

Hz. Hûd ( Eber ) 464 yıl yaşadı. Âd kavminin peygamberidir.

M.Ö. 2400 ?           ( M.Ö. 3.000 )

Hz. Salih ( Shelah ) 258 veya 280 yıl yaşadı. Semûd kavminin peygamberidir.

M.Ö. 2337              ( M.Ö. 2.500 )

Hz. İbrahim’in ( Abraham ) doğumu. 175/200 yıl yaşadı. Hz. İbrahim’den sonraki bütün peygamberler ( Hz. Lut istisna, Hz. İbrahim’in kardeşi Haran’ın oğludur.) İbrahim A.S. Peygamberin soyundan gelmiştir.

M.Ö. 2251

Hz. İsmâil’in ( Ishmael ) doğumu.

M.Ö. 2237

Hz. İshak’ın ( İzaac )doğumu. 160/185 yıl yaşadı.

M.Ö. 2233

Hz. İsmâil’in annesi Hz. Hacer 90 yaşında vefat etti.

M.Ö. 2150

Hz. İbrahim’in vefatı. Mezarı Filistin, Batı Şeria’da ( Habrun/ Hebron )

M.Ö. 2115

Hz. İsmâil’in vefatı. 137 yaşındaydı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV), İsmâil Peygamber’in neslinden gelmiştir. Hz. İbrahim’den sonraki diğer bütün Peygamberler ise Hz İsmâil’ in kardeşi Hz. İshak soyundan gelmiştir. Hz. İshak’ tan sonraki bütün Peygamberler Hz. Yakub neslinden gelmiştir. Üç Peygamber müstesna ( Hz. Muhammed (SAV)( Hz. İsmâil neslinden), Hz. Eyyub ve Hz. Zülkifl ( Hz. Yakub’un ikizi İys (İsh, İs ) neslinden gelmiştir.)

M.Ö. 2067

Hz. İshak’ın vefatı.

M.Ö. 2062

Hz. Lût ( Lot), Hz. İbrahim’in kardeşi Haran’ın oğlu ve kendisine ilk iman edendir.

M.Ö. 1830

Hz. Yakup ( Jacob ), Hz. Yusuf’tan 27 yıl önce vefat etti. Lakabı İsrail’dir. Kendisinden sonraki bütün nesil İsrailoğulları olarak adlandırılacaktır. Babası, Hz. İshak’ tan sonraki bütün Peygamberler kendi neslinden Hz. Yakub neslinden gelmiştir. Üç Peygamber müstesna ( Hz. Muhammed (SAV)( Hz. İsmâil neslinden), Hz. Eyyub ve Hz. Zülkifl ( Hz. Yakub’un ikizi İys (İsh, İs ) neslinden gelmiştir.)

M.Ö. 1770

Hz. Yusuf ( Joseph ) 120 yıl yaşadı. Mısır’da peygamberlik yaptı.

M.Ö. 1750

Hz. Eyyub (Job ), Üçüncü kuşaktan Hz. İbrahim’in oğlu Hz.İshak’ın neslindendir. Yaklaşık 125 yıl yaşamıştır. İbtilası 18 yıl sürdü.

M.Ö. 1650

Hz. Zülkifl / Kifl ( Ezekiel ), 75 yıl yaşamıştır. Hz. Eyyub’un oğludur.

M.Ö. 1600-1560

Hz. Şuayb ( jethro ), Musa A.S.’ ın kayınpederidir. Medyen ve Eyke halkına peygamber olarak gönderildi. 140 yıl yaşadı.

M.Ö. 1550

Hz. Musa’nın ( Moses ) doğumu. 120 yıl yaşamıştır. Hz. Yûşa ve Hz. Kâlib, Hz. Musa’nın yardımcılarıdır, daha sonra sırasıyla ikisine de Peygamberlik verilmiştir.

M.Ö. 1500

Hz. Yûşa’nın  ( Yehoşua/Yeşu ) doğumu. Yaklaşık 125 yıl yaşamıştır. İsrailoğullarını Musa A.S. dan sonra Tevrat hükümlerine göre 27 yıl idare etmiştir. Kendisinin döneminde Fars’da ilk 20 yıl Kral Minuşihr ( Minucihr ), 7 yıl Kral İfrasyab yönetici idi. Hz. Musa ile Hızır Aleyhiselam’nın yolculuğuna o da refakat etti.

M.Ö. 1433

Hz. Harun’ un ( Aaron ) vefatı.  Allah  Musa peygamberin isteği üzerine abisi Harun’u kendisine yardımcı tayin etmiş ve böylece  İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Yumuşak huylu, sakin davranışlı olduğu için çok sevilirdi.

M.Ö.  ? ?-? ?  

Hz. Hızır . ( Çok geniş bir zaman diliminde ismi anılmaktadır, hâla yaşadığı rivayet edilir.) Kur’an-ı Kerim’de Musa Aleyhiselam ile yolculuğu anlatılır. Allah Azze ve Celle kendisine özel bir ilim vermiştir. Halen sağ olup her sene Hacc mevsiminde İlyas Aleyhiselam ile buluştukları rivayet edilir. Ancak hakkında söylenenler Kur’an ve Hadislerden başka hep tartışılmıştır doğrusunu Allah ( C.C. ) bilir.

M.Ö. 1430   

Hz. Musa’nın vefatı.

M.Ö.  1375   

Hz. Yuşa’ ın vefatı.

M.Ö.  1350  

Hz. Kâlib b. Yüfena, Musa Aleyhiselamınkızkardeşi Meryem’in kocası yani Hz. Musa’nın damadı. Hızır Aleyhiselam ile yolculuğunda Musa A.S.’ın yerine vekil kalmıştır.

M.Ö.  1300 ?  

Hz.Hızkıl ( b. Nûri), Hz. Kâlib b. Yüfena’nın oğlunun vefatından sonra Allah ( C.C.) onu İsrailoğullarına peygamber olarak göndermiştir. 27 yıldan sonra Babil diyarına hicret etmiş ve orda vefat etmiştir.

M.Ö. 1250

Hz. İlyas ( Elijah ) Rivayete göre kavminin imansızlığına ve bal mumuna tapınmasına kızan Hz. İlyas (a.s), Allahu Teâlâ’dan kendisini gökyüzüne kaldırması için dua etmiş, bunun üzerine belirlenen bir yerde yanında Elyas’a (a.s) da varken gökten gelen ateş gibi bir ata binip havalanmış, nübüvvet simgesi olarak da aşağıda kalan Elyas’a hırkasını atmış ve semaya refedilmiştir.

M.Ö. 1200    

Hz. Elyesa, Hz İlyas göğe kaldırıldıktan sonra yerine Elyesa gelmiştir.

M.Ö. 1150 ?

Hz. Yûnus ( Metta oğlu ) Âsurlular zamanında Ninova halkına peygamber olarak gönderildi.

M.Ö. 1100   

Hz. Şemûyel ( Samoyel / İşmoil )’in Peygamber olarak geldiği tarih. Hz. Elyesa’dan sonra İsrailoğulları Peygamberlerin bir kısmını öldürüp büyük günahlar işlediler. Peygamberlere bedel olarak Allah üzerlerine zorba hükümdarlar ve diğer milletleri musallat etti. Allah’a yalvarmaları sonucu Şemûyel’iİsrailoğullarına peygamber, Tâlut’u da melik yani hükümdar etti. Şemûyele, Allah vahyetti ve Calut’u, İşa’nın oğlu Davut’un öldüreceğini vahyetti.

M.Ö. 1029  

Hz. Davud ( David ), babası İşa’nın duvar gibi sağlıklı 12 oğlundan zayıf, hastalıklı, gür ve  güzel sesli, güzel huylu, temiz kalpli ve oldukça anlayışlı olan 13. Oğlu idi. Hz. Şemuyel zamanında Calut ile mücadelede aranan kişi idi. Yerine oğlu ve peygamber olan Hz. Süleyman geçti.

M.Ö. 1000 

Hz. Davud Kudüs şehrini ele geçirdi.

M.Ö. 973.

Hz. Süleyman’ın ( Solomon ) doğumu. Süleyman Peygamberin devleti geniş, askeri çok ve çeşitli, hakimiyeti de muazzamdı. Kendisinden ne önce ne de sonra hiç kimseye böyle bir şey verilmiş değildi.

M.Ö. 950  

Hz. Süleyman BeytülMakdis’ i ( Mescid-i Aksa’yı ) inşa etmiştir.

M.Ö. 920 

Hz. Süleyman’ın vefatı.

M.Ö. 1000/900    

Hz. Lukman. Hz. Lukman Davud Aleyhiselama ilmiyle ve hikmetiyle vezirlik etmiştir. Simsiyah tenli, kalın dudaklı, kısa boylu, enli ve yarık ayaklı idi. Alimlerin çoğunun ortak ittifakı, kendisinin Peygamber veya Vahye mazhar olmadığı düşüncesidir.

M.Ö. 700    

Hz. Şâ’yâ ( b. Emus ) veya Emsıya.  İsrailoğullarınınSıddîka adındaki krallarının döneminde peygamberlik yapmıştır. Kral Sîddika öldükten sonra devlet karışmış, düzen bozulmuş, Allah’ın kitabı bir tarafa atılmıştır. Vahiyle konuşan Şa’ya Peygambere israiloğulları kızıp onu gizlendiği ağaç kavuğunda testereyle ikiye bölerek şehit etmişlerdir.

M.Ö. 600   

Hz. İrmiya ( b. Hılkıya ). Hz. Şâ’ya’ yı şehit eden israiloğullarına Allah Hz. İrmiya’yı  peygamber olarak gönderdi. Ancak azgınlıkları arttı ve peygamberi zındana attılar. Allah onların başına Babil hükümdarı Buhtunnassar’ı musallat etti ve onları mahfetti. Buhtunnassar Hz. İrmiya’yı zindanda çıkartıp ona hürmette bulundu. Allah azze ve celle Hz. İrmiya’yı yüzyıllık ölümden sonra diriltip gözlerini açtırdı.

M.Ö. 550   

Hz. Danyal ( b. Hızkıl’ülasgar ). Hz. Danyal, Babil kükümdarıBuhtunnassar’ınİsrailoğulları talan ettiğinde ( Allah C.C. musallat etmiştir.) yanında götürdüğü binlerce esirden biridir. Babil’den ayrıldıktan sonra Huzistan’nın  ( İran ) Sus şehrine gitmiş ve orada vefat etmiştir.

M.Ö. 500  

Hz. Uzeyr ( Azra ), Babil Kralı Buhtunnassar’ın elindeki esirler içinde Hz. Danyal gibi UzeyrAleyhiselamda bulunuyordu. Bakara suresinin 259. Ayetinde yüz yıl ölü halde bırakılıp diriltildiği açıklanan Zat’ın İrmiya değil de UzeyrAleyhiselam olduğu da ileri sürülmektedir.

M.Ö.  ? ?-? ?  

Hz. Zülkarneyn. ( Çok geniş bir zaman diliminde ismi anılmaktadır, Hızır Aleyhiselamın yardımcısı olduğu rivayet edilir. ) Cenâb-ı Allah, Kur’an-ı Kerim’de Zülkarneyn’den bahsediyor ve onun adaletli olduğunu ifade buyurarak övüyor. Onun doğulara ve batılara ulaşıp bir çok ülkelere sahip olduğunu, ülkelerde yaşayan halkı mağlup edip hükmü altına aldığını, onlara karşı tam bir adaletle hükmettiğini, muzaffer ve adaletli bir otorite uyguladığını beyan ediyor. Doğrusu şu ki o adil bir hükümdardır. Peygamber ya da resul olduğunu söyleyenlerde vardır.Hz. Ali (R.A.) ise Hz. Zülkarneyn için, ne bir nebi ne de kral idi. O Allah’ın Salih bir kulu idi; o Allah’ı, Allah’ta onu sevmiştir, demiştir. 1600, 2000 hatta 3000 yıl yaşadığı rivayetler var. Hızır Aleyhiselamın da ordusunun başında olduğu, kendisine vezirlik yaptığı rivayet edilir.Doğrusunu ise Allah bilir.

M.Ö. 127    

Hz. Zekeriyyâ ( Zechariah ) İsrailoğullarının Allah’tan çok dilemeleri üzerine onlara Peygamber olarak gönderildi. Âbitler de ona iman edip O nu kendilerine imam seçtiler. Hz. Zekeriyyâ’ nın çok sevdiği, değer verdiği iki dostu vardı. Biri, İmrân diğeri Fakoz idi. Fakoz’un iki kızı vardı, İşâ ve Hinne. Daha sonra Fakoz kızı Hinne, ile İmrân evlendi ve Fakoz kızı İşâ ( Eşya ) ile Hz. Zekeriyyâ evlendi. Hz. Zekeriyyâ-İşâ evliliğinden Hz. Yahya dünyaya geldi.İmrân-Hinne evliliğinden ise Hz. Meryem dünyaya geldi. Yani Hz. Yahya ile Hz. Meryem teyze çocuklarıdır. Hz. ZekeriyyâAleyhiselam 120 yaşında iken hanımı 98 yaşında iken Allah dualarını kabul edip kendisine Hz. Yahya’ yı nasip etmiştir.

M.Ö.  7     

Hz.Yahya ( John ), İsa Aleyhiselamdan 6 ay büyüktür, şehit edildiğinde 32 yaşındaydı. Hz. İsa ise 31,5 yaşında idi. Şehit edildiğinde bir rivayete göre babası Hz. Zekariyyâ namaz kılıyordu ve bu esnada namazını bozmadı.

M.Ö. 6.     

Hz. İsa’nın ( Jesus )  tahmini doğum yılı.

M.S. 27     

Hz. İsa’nın semaya kaldırılışı. Hz.İsa’nın peygamberliğine inanan on iki yakınına  İsa’nın havârileri denir. Bunlar: André, Jacques, Jean, Pierre, Philippe, Barthélémy, Matieu, Thomas, Jacques, Simon, Jude ve Judas’tir. Bunlardan, dördü olan, Petrus (Pierre), Yohanna (Jean), Mattâ (Mathieu) ve Toma (Thomas), birer İncil yazmışlardır. İsa’nın peygamber oluşu ve ümmetine tavsiyeleriyle keramet ve mucizeleri bu kitaplarda gösterilmiştir. Aralarında ufak tefek farklar olduğu için, dördü birden İncil’i teşkil eder.

M.S. 33      

Hz. İsa’nın annesi Hz. Meryem’in vefatı.

M.S. 27/610  

Fetret Devri. Fetret Çağı da denilen bu dönem, Hz. İsa’nın göğe çekilmesinden Hz. Muhammed Mustafa S.A.V’in peygamber olduğu döneme kadarki Peygamber siz zaman, Peygamberliğin kesintiye uğradığı dönemdir.

 M.S.  571   (  20.04.571 Pazartesi ) 

Hz. Muhammed S.A.V. Efendimiz’in doğum günü.

 

 

meh

ÇALIŞMADA FAYDALANILAN BAŞLICA KAYNAKLARIN BİBLİYOGRAFYASI:

Başta Kur’an-ı Kerim’in ilgili ayetleri ve konuyla ilgili Hadis Kaynakları  ve:

1) İbn Kesîr, El-Bidaye ve’n-Nihâye Büyük İslâm Tarihi, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2008.

2) Ebû Cafer Muhammed Bin Cerir’üt-Taberi, Taberi Tarihi, Sağlam Yayınları, Tercüme M.Faruk Gürtunca, İstanbul.

3) Mesudî, Murûc Ez-Zeheb, Çeviri D.Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul, 2011.

4) Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz., Mârifetnâme, Sadeleştiren Durali Yılmaz ve Hüsnü Kılıç, Çelik Yayınevi, İstanbul, 2011.

5) Ahmet Cevded Paşa, Peygamberler Tarihi ve Hz. Muhammed’in Hayatı, Sadeleştiren Zekeriya Akman, Ankara, 2014.

6) M.Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, TDV Yayınları, Ankara, 2014.

7) Hekimoğlu İsmail, İslâm Tarihi, İstanbul, 2001.

8) İsmail L. Çakan, N.Mehmet Solmaz, Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Peygamberler ve Tevhid mücadelesi, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2014.

9) Ahmet Lütfü Kazancı, Hz. Süleyman’dan Hz. Muhammed’e (s.a.s.) Peygamberler Halkası, İstanbul, 1997.

10) Türk İslam Ansiklopedisi Asr-ı Saâdet, Editör Servet Ergin, Dünden Bugüne Tercüman Ilıcak Yayıncılık, İstanbul.

11) Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1988-2013.